verlof van zondag 21 juli tot en met maandag 5 augustus

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden JOOST ARIJS

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN
1.1. APPLE PIE bv (hierna: JOOST ARIJS), met
ondernemingsnummer BE0760.969.750 en maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Vlaanderenstraat 24
(info@joostarijs.be of + 32 (0)9/336.23.10), is een gespecialiseerde detailhandel in ambachtelijke chocolade,
patisserie verwante (banketbakkerij)producten en accessoires.
1.2. De algemene voorwaarden van de JOOST ARIJS zijn van toepassing op alle bestellingen tot stand gekomen via
de webshop van JOOST ARIJS via de website www.joostarijs.be. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit
van de koopovereenkomst en zijn bepalend voor de rechtsverhouding tussen partijen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders overeengekomen in de bijzondere voorwaarden vermeld op de website, kan hier niet van worden afgeweken.
In geval van bijzondere voorwaarden hebben deze laatste voorrang op de algemene voorwaarden, dewelke van
toepassing blijven voor hetgeen niet gedekt wordt door de bijzondere voorwaarden.
1.3. De algemene voorwaarden van JOOST ARIJS zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden
van de klant voor zover deze laatste in strijd met hetgeen in deze algemene voorwaarden werd bepaald. Door het
plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de klant kennis te hebben genomen van de algemene
voorwaarden van JOOST ARIJS, inclusief privacy policy en cookiebeleid en deze integraal te aanvaarden.
1.5. De algemene voorwaarden, het privacybeleid en cookiebeleid van JOOST ARIJS zijn steeds online te
consulteren op www.joostarijs.be.
1.4. Indien er zich een situatie voordoet die niet geregeld werd in de algemene voorwaarden van JOOST ARIJS, dan
dient deze geïnterpreteerd te worden conform het gemene recht rekening houdende met de geest van deze algemene
voorwaarden. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de hierna vermelde bepalingen, heeft in geen
geval invloed op de geldigheid van de andere bepalingen, dewelke integraal van kracht blijven.
1.6. JOOST ARIJS behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden ten allen tijden te wijzigen. Eventuele
wijzigingen zullen van toepassing worden op elke nieuwe bestelling via de webshop. Voor lopende bestellingen op
het ogenblik van wijziging blijven de algemene voorwaarden gelden zoals bestaande tijdens het tot stand komen van
deze bestelling.

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN EN BESTELLINGEN
2.1. Het aanbod in de webshop geldt zo lang de voorraad strekt en kan door JOOST ARIJS gewijzigd worden.
Indien het gewenste product niet meer onder het assortiment in* de webshop verkrijgbaar is, kan de klant steeds
contact opnemen met JOOST ARIJS (info@joostarijs.be of + 32 (0)9/336.23.10) voor meer inlichtingen. In geval
van (tijdelijke) uitputting van de voorraad behoudt JOOST ARIJS zich het recht voor een bestelling niet te
accepteren.
2.2. Prijsopgaven gebeuren steeds onder alle voorbehoud. In geval van tijdelijke aanbiedingen waaraan beperkte
geldigheidsduur of bijzonder voorwaarden gekoppeld worden, zal JOOST ARIJS hier uitdrukkelijk melding van
maken in de webshop.
2.3. JOOST ARIJS ziet toe op een nauwkeurige productomschrijving. De omschrijving en afbeeldingen worden zo
waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven. De productomschrijving omvat steeds een vermelding van aanwezige
stoffen die een allergie en/of intolerantie kunnen veroorzaken. In geval van ernstige afwijking tussen de goederen en
de beschrijving en/of weergave, meldt JOOST ARIJS dit onverwijld aan de klant en behoudt JOOST ARIJS zich het
recht voor af te zien van de levering mits restitutie van het reeds betaalde. JOOST ARIJS is slechts gehouden tot een
middelenverbintenis voor wat de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie op de website en in de
webshop betreft en draagt geen aansprakelijkheid voor materiële vergissingen zoals typfouten.
2.4. Door de klant geplaatste bestellingen zijn enkel definitief na ontvangst van een orderbevestiging door JOOST
ARIJS. Wijzigingen aan een geplaatste bestelling zijn enkel mogelijk na contactname en schriftelijke bevestiging door
JOOST ARIJS en is gelet op het ambachtelijk karakter van de aangeboden producten afhankelijk van de aard van de
gewenste wijzigingen en de productiefase waarin de bestelling zich op dat ogenblik bevindt.
2.5. JOOST ARIJS verdeelt of levert haar producten momenteel enkel in volgende landen: België. Indien er tijdens
het bestelproces een afwijkend leveringsadres wordt opgegeven behoudt JOOST ARIJS zich het recht af te zien van
de bestelling, dan wel de levering ervan te weigeren.
2.6. Betaling vindt vooraf plaats overeenkomstig artikel 5. Bestellingen worden pas klaargemaakt van zodra JOOST
ARIJS de goedkeuring van de betalingstransactie door de betalingsafhandelaar heeft ontvangen. Bestellingen zonder
geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
2.7. Annulatie van de bestelling is enkel mogelijk in zoverre de bestelling nog niet in behandeling is genomen bij
JOOST ARIJS.

ARTIKEL 3 – VERTEGENWOORDIGING
Door het plaatsen van een bestelling in de webshop van JOOST ARIJS verbindt de klant zich definitief. Iedere
persoon of maatschappij die een bestelling plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te
factureren, maakt zich sterk voor deze derden conform artikel 1120 B.W. en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor
de betaling.

ARTIKEL 4 – PERSONALISATIE
4.1. Personalisatie is mogelijk voor volgende producten: pralines, macarons, pièce montées of patisserie en dit enkel
bij bestellingen van een bepaalde grootorde/omvang. Voor meer informatie omtrent de mogelijkheden tot
personalisatie kan u steeds contact opnemen met JOOST ARIJS.
4.2. Voor het personaliseren van voormelde producten wordt een meerkost aangerekend. De tarieven hiervoor
worden steeds voorafgaand aan het afronden van de bestelling medegedeeld aan de klant.
4.3. De klant is, met uitsluiting van JOOST ARIJS, verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van verstrekte
inlichtingen tot personalisatie. In geval van afwijkingen in de verstrekte inlichtingen, draagt de klant alle onkosten die
hieruit zouden kunnen voortvloeien.
4.4. In geval van een gepersonaliseerde bestelling behoudt JOOST ARIJS zich ten allen tijden het recht voor de
bestelling niet te aanvaarden indien JOOST ARIJS het verzoek technisch niet haalbaar acht, dan wel niet strookt met
de gehanteerde waarden en normen. JOOST ARIJS brengt de klant hier binnen de 24u na ontvangst van de
bestelling van op de hoogte.

ARTIKEL 5 – VERKOOP VAN ALCHOHOLHOUDENDE DRANKEN
5.1. In overeenstemming met de wettelijke regelgeving worden er geen alcoholische dranken (< 0,5% vol.) aan
jongeren onder 16 jaar en geen sterke drank (> 22 % vol) aan jongeren onder 18 jaar verkocht.
5.2. Daar er occasioneel alcoholische dranken in het online aanbod van JOOST ARIJS opgenomen kunnen worden
dient de klant bij het plaatsen van een bestelling via de webshop op het ogenblik van bestelling minstens 18 jaar oud
te zijn of beschikken over de toelating door een bevoegd persoon. Dit ongeacht de lokale wetgeving van de
woonplaats van de klant. JOOST ARIJS behoudt zich het recht voor de levering te weigeren wanneer blijkt dat de
klant niet voldoet aan de vereiste minimumleeftijd. In dergelijk geval zijn alle verplaatsing- en leveringskosten ten
laste van de klant.

ARTIKEL 6 – PRIJZEN EN BETALINGEN
6.1. De door JOOST ARIJS gehanteerde prijzen en aankoopvoorwaarden zijn deze zoals geafficheerd in de webshop
op het ogenblik van bestelling. De bijhorende foto’s zijn louter illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die
niet inbegrepen zijn in de prijs.
6.2. De in de webshop vermelde prijzen worden weergegeven in euro (€) en zijn steeds inclusief BTW (21%) en
exclusief andere kosten (o.a. handelings- en verzendkosten), tenzij expliciet anders overeengekomen.
6.3. Vanaf het ogenblik dat een bestelling wordt geplaatst en bevestigd door JOOST ARIJS, bestaat er een
betalingsverplichting in hoofde van de klant.
6.4. Bestellingen zijn contant betaalbaar, waarbij alle betalingen dienen te gebeuren op het adres van de
maatschappelijke zetel van JOOST ARIJS.
6.5. Bestellingen in de webshop dienen integraal betaald te worden bij het afronden van het bestelproces. Deze
betaling kan geschieden op één van de wijzen zoals weergegeven tijdens het bestelproces. JOOST ARIJS aanvaardt
volgende betalingswijzen: Bancontact Mister Cash, Maestro, Mastercard, Visa, American Express, iDEAL en
SOFORT.
6.6. Opmerkingen met betrekking tot de factuur dienen uiterlijk binnen de 5 werkdagen na de factuurdatum kenbaar
worden gemaakt aan JOOST ARIJS en dit via aangetekende zending.

ARTIKEL 7 – LEVERINGEN
7.1. Verzending van producten is mogelijk in de gevallen waar dit uitdrukkelijk aangegeven wordt tijdens het
bestelproces. Patisserie en ijsproducten komen niet in aanmerking voor verzending als pakket en dienen in de winkel
te Gent afgehaald te worden (Vlaanderenstraat 24, 9000 Gent). De overige producten kunnen, behoudens
uitzondering, naargelang de keuze van de klant afgehaald worden in de winkel te Gent, dan wel geleverd worden
door een externe koerierdienst (vb. Bpost, UPS, fietskoerier) op het adres opgegeven tijdens het bestelproces. Per
bestelling kan hiervoor maar één adres opgegeven worden. De verzendkosten kunnen verschillen afhankelijk van de
omvang van de bestelling, de koerierdienst en plaats van levering en worden steeds geafficheerd in de webshop. De
prijzen voor het leveren van patisserie, waarvan de levering door onze eigen chauffeur verzorgd wordt, zijn steeds op
aanvraag daar deze afhankelijk zijn van de betrokken bestelling.
7.2. Verzendingen en leveringen worden enkel binnen België uitgevoerd.
7.3. Leveringstermijn
a. Levering: Bestellingen worden doorgaans binnen de twee werkdagen geleverd. Deze leveringstermijn is steeds
indicatief en is afhankelijk van de concrete omstandigheden (vb. omvang van de bestelling, planning van de externe
koerierdienst). Het overschrijden van de opgegeven leveringstermijn geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of
recht tot afstand van de bestelling.
b. Afhalen: Voor bestellingen die af te halen zijn in de winkel te Gent, kan de klant zijn/haar voorkeur voor afhaling
doorgeven rekening houdende met de openingsuren van JOOST ARIJS (maandag t.e.m. vrijdag tussen 9u en 18u30).
7.4. Bij leveringen die verzonden worden per post, kan de klant de leveringsstatus ten allen tijden opvolgen door
middel van track-en trace, in zoverre dit aangeboden wordt door de externe koerierdienst waar JOOST ARIJS voor
de betrokken bestelling beroep op doet.
7.5. Van zodra de bestelling het atelier verlaat, draagt JOOST ARIJS geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies
of beschadiging tijdens het transport, noch voor vertraging in de leveringen van de externe koerierdienst. JOOST
ARIJS biedt geen garantie op het kunnen voldoen aan specifieke leveringsvereisten van de klant. Deze vinden steeds
plaats op eigen risico van de klant.
7.6. Producten die voor verzending of levering in aanmerking komen, worden steeds gekoeld verstuurd onder
isothermische verpakking zodat de kwaliteit van de producten zo goed als mogelijk wordt behouden. JOOST ARIJS
draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor wijzigingen in de kwaliteit ingevolge laattijdige afhaling of in
ontvangstname door de klant.
7.7. JOOST ARIJS is niet aansprakelijk voor het verminderen van kwaliteit en/of versheid van haar producten die
het gevolg zijn van temperatuurschommelingen of andere invloeden wanneer de klant de producten niet tijdig afhaalt
(in de winkel of in het postverzamelpunt). Bestellingen die binnen de drie dagen niet worden afgehaald, worden
vernietigd of teruggezonden naar het atelier, zonder enig recht voor de klant op restitutie van de betaling.

ARTIKEL 8 – HERROEPINGSRECHT CONSUMENT
8.1. De klant beschikt over een wettelijke bedenktermijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na in ontvangst name,
dan wel levering om af te zien van de bestelling en dit zonder opgave van motivering. Op verzoek van de klant stelt
JOOST ARIJS hiertoe de nodige formulieren ter beschikking.
8.2. In geval van herroeping zijn de retouronkosten ten laste van de klant. De klant bepaalt in dergelijk geval vrij de
wijze waarop de goederen teruggezonden worden (vb. Bpost, UPS, DHL of afgifte in de winkel van JOOST ARIJS
te Gent) en is uitsluitend verantwoordelijk voor het transport en het eventueel verlies of beschadiging.
8.3. Bovenvermeld herroepingsrecht is niet van toepassing op de op maat gemaakte (gepersonaliseerde) bestellingen,
bestellingen bevattende bederfelijke waren (voedingsmiddelen) met beperkte houdbaarheidsdatum, verzegelde
goederen of op bestellingen geplaatst door de klant in professionele hoedanigheid en/of voor professionele
doeleinden.
8.4. Geretourneerde goederen dienen zich in onberispelijke staat te bevinden en worden enkel aanvaard indien ze
ongebruikt teruggezonden worden in de originele verpakking vergezeld van het aankoopbewijs. In geval van gebruik,
beschadigingen of afwezigheid van aankoopbewijs en verpakking, komt het herroepingsrecht te vervallen.
8.5. JOOST ARIJS betaalt de aankoopprijs van de geretourneerde goederen terug binnen de 14 kalenderdagen na
ontvangst van de retourzending. De terugbetalingstermijn valt onder de bevoegdheid van de bank en is onafhankelijk
van de wil van MEESTER IN GLAS.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID
9.1. De klant verbindt zich er toe zijn/haar bestelling grondig te controleren bij ontvangst. Zichtbare gebreken,
kwalitatieve of andere tekortkomingen in de producten of de service dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 24u na
ontvangst schriftelijk (info@joostarijs.be) gemeld worden aan JOOST ARIJS, op straffe van verval van enig recht op
restitutie.
9.2. JOOST ARIJS voorziet steeds in de nodige waarschuwing wanneer haar producten ingrediënten bevatten die een
allergische reactie of intolerantie kunnen veroorzaken. De klant dient in geval van een gekende allergie voorafgaand
aan een bestelling contact op te nemen met JOOST ARIJS in geval van twijfel of de gewenste producten
welbepaalde ingrediënten bevat. JOOST ARIJS draagt geen enkele aansprakelijkheid voor allergische reacties op
ingrediënten of voedselintoleranties die zich voor kunnen doen.
9.3. JOOST ARIJS stelt haar webshop ter beschikking en tracht in een periodiek onderhoud te voorzien zodat de
verbindingen zo foutloos als mogelijk verlopen. Hierdoor valt niet uit te sluiten dat de toegang tot de webshop
occasioneel beperkt of opgeschort wordt met het oog op het doorvoeren van verbeteringen, nieuwigheden en/of
onderhoud. De verbintenis omtrent het beheer van de webshop betreft een inspanningsverbintenis.
9.4. In geval van een toerekenbare tekortkoming, zal de aansprakelijkheid van JOOST ARIJS beperkt steeds zijn tot
het effectief betaalde bedrag bij de laatst geplaatste bestelling.
9.5. De klant erkent en aanvaardt dat JOOST ARIJS de excepties en exoneraties die een fabrikant of toeleverancier
waarmee zij desgevallend samenwerkt, kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.

ARTIKEL 10 – OVERMACHT EN BEËINDIGINGSRECHT
10.1. JOOST ARIJS behoudt zich het recht voor om in geval van een onvoorzienbare en niet-toerekenbare
gebeurtenis, waaronder toeleveringsproblemen bij leveranciers, wettelijke verplichtingen, wilde staking, embargo’s,
technische storingen, storingen in het netwerk etc., de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden mits eenvoudige schriftelijke kennisgeving en dit mits
restitutie van het betaalde, doch zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding. JOOST ARIJS behoudt zich het
recht voor om in dergelijk geval deelleveringen uit te voeren, dewelke verrekend worden met het te restitueren
bedrag.
10.2. JOOST ARIJS behoudt zich het recht voor om de bestelling van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling te annuleren indien er objectieve redenen voorhanden zijn die duiden op een risico op solvabiliteit
of niet-liquiditeit in hoofde van de klant, waaronder faillissement, kennelijk onvermogen etc.

ARTIKEL 11 – PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING
11.1. JOOST ARIJS erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens (naam, adres,
locatiegegevens, IP adres, transactiegegevens etc. van natuurlijke personen) conform de heersende nationale
regelgeving, alsmede Verordening (EU) 2016/679 en tracht deze te zullen naleven.
11.2. Tijdens bestelproces in de webshop wordt om volgende informatie verzocht: naam, voornaam, land, adres,
telefoonnummer, mailadres, betaalkaartgegevens en/of btw-nummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor JOOST
ARIJS om de bestelling te kunnen uitvoeren. De door JOOST ARIJS verzamelde persoonsgegevens zullen
uitsluitend aangewend worden om de klant op de hoogte te houden van de bestelling, de levering, alsmede elk gericht
doel waarvoor de klant expliciet toestemming heeft verleend. JOOST ARIJS erkent de persoonsgegevens
vertrouwelijk te zullen verwerken ten behoeve van of in opdracht van de klant. Er zal verder geen enkele
persoonsgebonden informatie worden verwerkt zonder dat JOOST ARIJS hiertoe de benodigde toestemming heeft
verkregen.
11.3. Uitgezonderd in de gevallen zoals bij wet bepaald of in uiterste noodzaak, zullen de persoonsgegevens onder
geen beding worden overgemaakt aan derden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming
vanwege de klant of wanneer JOOST ARIJS beroep doet op derden (vb. externe koerierdienst) voor het
vervaardigen of leveren van de bestelling. In dergelijk geval ziet JOOST ARIJS toe op de naleving van de wetgeving
ter zake door deze derden.
11.5. JOOST ARIJS verbindt zich er toe de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen treffen om
verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan, rekening houdende
met de stand van de techniek, de betrokken sector en de aard van de verwerking.
11.6. Om de veiligheid van uw persoonsgegvens te waarborgen, wordt de webshop voorzien van een SSL-certificaat,
waarmee de aan JOOST ARIJS doorgegeven persoons- en transactiegegevens versleuteld worden verstuurd.
Betalingen gebeuren door toepassing van de online betalingsdienst Stripe en worden via 3-D Secure verwerkt.
11.7. De klant heeft het recht op inzage, kosteloze verbetering en/of weglating van diens verzamelde
persoonsgegevens te verzoeken, alsmede het recht om diens toestemming in te trekken of om de overdraagbaarheid
van diens gegevens te verzoeken. De gegevens die JOOST ARIJS verzamelt met het oog op het afhandelen van de
bestelling, kunnen steeds geraadpleegd worden na schriftelijk verzoek aan JOOST ARIJS (info@joostarijs.be of
Vlaanderenstraat 24, 9000 Gent).
11.8. De persoonsgegevens die bij het afronden van een bestelling worden opgevraagd, worden niet langer bewaard
dan noodzakelijk om de levering van de bestelling te voltooien.
11.9. Vragen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen gericht worden
aan het centrale contactpunt bij JOOST ARIJS (info@joostarijs.be of + 32 (0)9/336.23.10). Voor meer informatie
kan u steeds het privacybeleid consulteren.

ARTIKEL 12 – INTELLECTUELE EIGENDOM
12.1. Alle teksten, illustraties, beelden en grafische ontwerpen blijven de artistieke en intellectuele eigendom van
JOOST ARIJS en zijn beschermd door het auteursrecht. Elke reproductie, geheel of ten delen, is stikt verboden.
12.2. JOOST ARIJS behoudt zich het recht voor om op bestelling of op maat vervaardigde producten bij wijze van
referentie en promotie aan te wenden.

ARTIKEL 13 – KLACHTEN EN GESCHILLENBESLECHTING
13.1. Voor vragen en bemerkingen kan de klant zich richten tot JOOST ARIJS te 9000 Gent, Vlaanderenstraat 24
(info@joostarijs.be of + 32 (0)9/336.23.10).
13.2. Uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van JOOST
ARIJS is gevestigd, zijn bevoegd voor kennisname van eventuele geschillen die voortvloeien uit de geplaatste
bestelling of de algemene voorwaarden.
13.3. Deze algemene voorwaarden en alle daaruit voortspruitende handelingen worden beheerst door het Belgische
Recht en dienen dienovereenkomstig te worden geïnterpreteerd.